!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

SOL virksomhetsplan 2007
Samisk studieutvalgs (SOLs) virksomhetsplan skal gi generell pekepinn på de overordnede målsettinger som Samisk studieutvalgs styre har satt for virksomhetsåret 2007. Lokal tilpasning og lokallagenes prioritering av opplæringsvirksomhet fremkommer ikke her.

Publisert: 06.09.2006

HOVEDMÅLSETNING

Med utgangspunkt i arbeidet for at samisk språk, kultur og livsform til enhver tid skal ha en sterkest mulig stilling i samfunnet, har studieorganisasjonen som hovedmål å drive opplysnings- og
 studievirksomhet blant samer med hovedvekt på samisk språk, kultur, samiske nærings- og rettighetsspørsmål og å utbre kunnskap om samer og samiske forhold til allmennheten.

MÅL/SATSINGSOMRÅDER:

Overordnet målsetting 2007:

SOL vil i året 2007 satse på å holde aktivitetsnivået fra 2006 på tross av lave bevilgninger. Dette går ut over driften og de administrative oppgavene, men det er ønskelig å holde opplæringsnivået på minst 10 000 studietimer. Slik trenden i statlige bevilgninger er nå, vil en kunne anspore en liten optimisme kommende år. Våre målgrupper vil i så måte kunne oppnå tilnærmet samme tilbud som tidligere. Utfordrende satsingsområder er revitalisering av truede samiske dialekter og tilhørende kultur. Opplæring i samisk språk og handverk er hovedbegreper i 2007.

1.  Opplæring:
 
Gjennom opplæringsvirksomhet ønsker SOL å styrke samisk språk og kultur. Aktiviteten rettes primært mot den samiske befolkning, men SOL har også ansvar for å gi opplæring i samiske temaer til den øvrige befolkning. Likeledes har SOL ansvar for å gi den samiske befolkning opplæring i temaer av allmenn karakter.

SOL vil i 2007 tilby opplæring innenfor:

  - duodji (samisk husflid)
  - samisk språk
  - samiskrelaterte fagområder
  - andre fagområder i begrenset omfang
  - temaer for SOLs medarbeidere   

Presisering
av mål:   Målene skal oppnås gjennom følgende tiltak:

• Grunnopplæring i duodji : - Tradisjonell og ny duodji
 - Revitalisering av utdøende duodjitradisjoner
  
• Tilpasset grunnopplæring i samisk for personer som har mistet morsmålet eller har manglende førstegangsutdanning i faget, og/eller er hindret i å delta i tilsvarende ordinære tiltak.

• Grunnopplæring i samisk for samisktalende som har manglende førstegangsutdanning i faget, og/eller er hindret i å delta i tilsvarende ordinære tiltak.

• Gi tilpasset opplæring i temaer som omfatter det samiske samfunn i kultur og næring. For eksempel for lærere som arbeider med obligatorisk lærestoff om samene, men som mangler grunnleggende kunnskaper om det.

• Gi opplæring i temaer av allmenn art/vanlige studieringer for alle målgrupper og i alle fag som kan gi ”et meningsfylt liv” for den enkelte deltaker.

• Skolering av SOL’s/NSR’s medarbeidere er et mål i seg selv. Dersom økonomien tillater, ønsker SOL å gi opplæring i relevante faglige, administrative og politiske temaer for medarbeidere i lokalleddene.

2.  Prosjektarbeid:  

SOL har som målsetting å delta i ekstraordinære prosjekter som faller utenom ordinær studievirksomhet, dersom det har relevans for voksenopplæring.
Det kan være prosjekter som trenger å tilknytte samarbeidspartnere, støttespillere eller opplæringstilbydere.

3. Pedagogisk utviklingsarbeid:

SOL har som mål å fortsette arbeidet med å utvikle nye og bedre studieplaner for voksenopplæring. Tilgangen til statstilskudd avhenger av hvilke satsingsområder det legges opp til i statsbudsjettet, og om det passer til våre behov. Lokallagene gis mulighet til å delta i utviklingsarbeidet.
• Valg av tema og omfang gjøres i forhold til utlysning fra VOX.

4. Utvikling av tiltak med oppsøkende virksomhet:  

Oppsøkende virksomhet har nær tilknytning til ekstraordinære opplæringstiltak som SOL ønsker å iverksette for særlige målgrupper som av ulike årsaker er hindret i å delta i ordinære tiltak i regi av det offentlige eller andre tilbydere. Særlig er vi opptatt av den del av den samiske befolkning som av ulike årsaker har mistet sitt morsmål, duodji og kultur. SOL ønsker å gi denne målgruppen et tilbud som kan inspirere til å rette opp og revitalisere kulturen før det er for sent. Vi ser et stort behov og økende interesse blant målgruppen til tiltak som styrker ens identitet og egenverdi som samer.

Målgruppen er spredt bosatt, og oppsøkende virksomhet er særlig viktig og ofte den eneste metoden for å nå fram til disse personene. Informasjon og spesiell tilrettelegging av tiltak for målgruppen er en prioritert oppgave for SOL.

5. Utdanningspolitisk arbeid/markedsføring

SOL’s styre ønsker å rette fokus mot voksenopplæring i samiske studieforbund. Dette er et område som bør tas opp i samisk politikk.
• Arbeide mot Sametinget for styrking av samisk voksenopplæring
• Synliggjøring av SOL samt avklaring av dens intensjon og rolle i samisk voksenopplæring.
• Sikre stabil framtidsrettet drift av SOL.
• Lage egen Hjemmeside


Guovdageaidnu mai 2006
Henrik P. Hætta
studierektor

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S