!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Om opplæringstilbud
I Norge finnes i dag 22 studieforbund hvorav SOL er en av disse. Gjennom Lov om voksenopplæring mottar vi statsstøtte til å drive med opplæring for den voksne del av befolkningen.

Publisert: 29.04.2003

Slik sett har SOL et særskilt ansvar overfor den samiske befolkning. Opplæring kan gis innen de fleste fagkretser fra hobbypreget kurs til studier på høgskole- og universitetsnivå.

Våre opplæringstilbud dreier seg først og fremst om fagområder som har betydning for samisk kultur.
Hovedvekten av opplæringa går på:
· duodji (samisk handverk)
· språk
· kultur og naturbruk
· andre fag

Opplæring i Duodji gis som grunnopplæring , noe som vi gjerne kaller for samisk folkeopplysning. Dette er opplæring som ikke bindes av krav om eksamen, men som likevel danner grunnlaget for videre studier.
De mest populære fagene klesduodji, dvs sying av kofte, skaller, pesk og annet som hører til samiske klesdrakter. I mindre omfang gis opplæring i annen duodji som f.eks. gammebygging og seletøylaging.
SOL har studieplaner til diverse kursopplegg, men det gis også frihet til å utarbeide egne studieplaner tilpasset målgruppen og de rådende forhold. Tradisjonell kunnskapsformidling og samisk realkompetanse er stikkordene her.

SOL gir opplæring i Samisk språk i to hovedkategorier av målgrupper; samisk for ikke-samisktalende og samisk som morsmål. Opplæringen baseres på ferdige kurspakker som "DAVVIN" og "SÁMÁS", eller det kan utarbeides et tilpasset opplegg etter behov. Kursene kjøres i moduler; DAVVIN 1-4 og SÁMÁS 1-3. Varigheten for hver modul er fra 30 - 50 timer avhengig av deltakernes tidligere erfaring. Minste deltakertall er 5.
SOL gir også opplæring i forprøven til fonetikk & språkvitenskap, semesteremne i samisk og samisk grunnfag. Disse er alle universitetsfag (kalles for studieringer på høgere nivå) som avsluttes med eksamen ved fagansvarlig universitet eller høgskole. Studiene finansieres delvis eksternt og det kreves min. 10 deltakere.

Kultur og naturbruk er fag som omfatter samisk kultur- og/eller næringsfag. Slike kurs kan være snarefangst, notkasting, innføring i samisk joik, temming av rein, merking av kalver, reingjeting , etc. Disse fagkretsene har vært en mangelvare innen det offentlige utdanningsvesenet. SOL har bidratt til å støtte opp om denne kulturarven gjennom å tilby organisert opplæring i tillegg til den tradisjonelle kunnskapsformidling mellom generasjoner. Mye av den samiske realkompetansen finnes innen disse fagområdene, noe som fører til at SOL ofte engasjerer lærerkrefter blant personer som innehar høy realkompetanse, men ingen formell kompetanse.

SOL kan i prinsippet tilby opplæring i hvilket som helst fag . Innen Andre fag har SOL gitt opplæring i f. eks. GPS-navigasjon, førstehjelp, mekaniske fag, data, osv.

STATSSTØTTE
Mye av aktiviteten i studieforbundene er basert på frivillig innsats. Det vil si at driften ikke er basert på kommersiell aktivitet. SOL mottar årlig statsstøtte til drift og til opplæring. SOL kan derfor yte statsstøtte til opplæring. Utover dette får SOL ekstra bevilgning til "Særlige målgrupper". Dette er midler beregnet til å hjelpe vanskelig stilte personer til å delta i ordinære eller spesielle opplæringstiltak. Kursene finansieres ofte ved en kombinasjon av statsstøtten, kursavgift og eventuell ekstern finansiering.

HVORDAN SETTE I GANG ET TILTAK
SOL's lokallag er NRS's sameforeninger (ca 25) rundt omkring i landet. Disse er våre samarbeidspartnere og kursarrangører. Ta kontakt med nærmeste NSR's lokallag og spør etter opplæringstiltak. I områder der SOL mangler lokallag, har vi ofte samarbeid med andre som står som kursarrangører for oss

LINKER
Voksenopplæringsforbundet: www.vofo.no

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S