!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Sametingets midlertidige retningslinjer for endret bruk av meahcci/utmark
Sametingets flertall vedtok i sak 23/06 Sametingets midlertidige retningslinjer for endret bruk av meahcci/utmark i Finnmark fylke. Både Arbeiderpartiet og Finnmarkslista stemte mot forslaget. Retningslinjene kan i sin helhet kan leses her.

Publisert: 01.06.2006

I.
Sametinget er av den oppfatning at midlertidige retningslinjer for Finnmarksloven er avgjørende for å sikre samiske interesser når finnmarksloven trer i kraft den 1. juli 2006 og fram til permanente retningslinjer er etablert. Sametinget vil behandle forslag til permanente retningslinjer etter at en grundig høringsprosess, slik Sametingsrådet foreslår, er gjennomført. De permanente retningslinjene vil bli fastsatt på fritt grunnlag, hvor alle berettigede hensyn skal kunne ivaretas.

 

Sametinget ser klart betydningen og nytten av en bred, folkelig og demokratisk høringsprosess omkring utformingen av de permanente retningslinjene. Retningslinjenes legitimitet, og befolkningens forståelse av og aksept for innholdet i dem, forutsetter tilgang til informasjon og mulighet for påvirkning. Sametinget vil derfor særlig vektlegge en åpen og inkluderende prosess i utformingen av permanente retningslinjer for endret bruk av meahcci/utmark i Finnmark fylke. Alle parter som ønsker å komme med innspill oppfordres til å delta aktivt i dette arbeidet.

               

II.

Sametinget fastsetter følgende midlertidige retningslinjer for endret bruk av meahcci/utmark, jf. Finnmarkslovens § 4:

 

 

§ 1        Formål

Retningslinjenes formål er å bidra til å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringer og samfunnsliv i Finnmark fylke.

 

Retningslinjene skal bidra til å sikre en bærekraftig utvikling for samisk kultur, tradisjonelle næringer og utmarksbruk og samfunnsliv på samenes egne premisser.

 

Retningslinjene skal også bidra til å styrke det samiske folks aktive deltakelse i beslutninger vedrørende disponeringene av grunn og naturressurser i fylket.

 

§ 2        Virkeområde

Retningslinjene gjelder for saker om endret bruk av meahcci/utmark, jf. Finnmarkslovens §§ 4 og 10.

 

I saker om endret bruk av meahcci/utmark skal statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter, samt Finnmarkseiendommen vurdere hvilken betydning endringen vil ha for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv. Sametingets retningslinjer skal legges til grunn ved vurderingen av samiske interesser etter første punktum.

 

Den samiske benevnelsen meahcci og den alminnelige forståelsen av dette begrepet er ikke identisk med friluftslovens definisjon av utmark. Meahcci skal i disse retningslinjer forstås på samme måte som utmark i friluftslovens § 1. 

 

§ 3        Endret bruk av meahcci/utmark

Hva som er å anse for endret bruk av meahcci/utmark må avgjøres konkret i det enkelte tilfellet hvor blant annet tidligere tiltak i området, tiltakets eller planenes omfang, karakter og varighet må vurderes. 

Også midlertidige disponeringer og tiltak som medfører økt støynivå, annen type forurensning eller forstyrrelser kan under visse omstendigheter medføre endret bruk av meahcci/utmark.

 

Vedtak som kan medføre endret bruk av meahcci/utmark i finnmarkslovens forstand:

a.  Statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheters vedtak om tiltak i meahcci/utmark eller utvidelser av eksisterende tiltak slik som blant annet veiutbygginger, utbygginger av vassdrag, bergverksvirksomhet, hus- og hyttebygginger, oppføring av vind- eller annen type kraftverk, fastlegging av løyper og barmarksløyper for fritids- eller andre formål, eller oppføring av fritidsanlegg, eller utvidelser av slike nevnte tiltak i meahcci/utmark. Også planer som regulerer utmarksbruk, herunder blant annet fylkesplaner, kommunenes areal- og reguleringsplaner, samt planer og vedtak om etablering av nasjonalparker eller andre typer verneområder som vil medføre at samisk tradisjonell bruk innskrenkes eller på andre måter hindres innenfor verneområdet, kan medføre endret bruk.

 

b. Finnmarkseiendommens vedtak om blant annet salg, bortfeste eller bortleie av grunn eller rettigheter til grunn i meahcci/utmark til ulike formål, slik som hus- og hytteformål, vindkraftverk, bortleie av vassdrag til energiproduksjon, bruksendringer i forbindelse med skogsforvaltning, vernevedtak, samt tillatelser til undersøkelse og drift av ikke-mutbare mineraler. Også andre tillatelser som Finnmarkseiendommen kan gi i kraft av sin grunneierposisjon vil kunne medføre endret bruk av utmark, slik som tillatelser til å foreta endringer i vegetasjon og naturformasjonene gjennom nydyrking, beplantning og hogst.

 

Endringer innenfor tradisjonell høsting og bruk av meahcci/utmark er ikke å anse som endret bruk av utmark, forutsatt at endringene eller tiltakene ikke medfører vesentlig økning i menneskelig aktivitet eller andre vesentlige ulemper eller hindringer for andre brukere av områdene, se for øvrig § 4 3.ledd siste pkt.

 

§ 4        Hovedregler for vurderingen

Ved vurderingen av hvilke virkninger vedtaket vil kunne få for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringer og samfunnsliv, så skal det tas hensyn til de kulturelle særegenhetene som ligger til grunn for den tradisjonelle samiske bruken av meahcci/utmark. Respekt for og hensyntagen til samenes tradisjonelle kunnskaper knyttet til bruken av meahcci/utmark skal være en sentral del av grunnlaget for vurderingen.

 

Tiltaket som vurderes gjennomført må vurderes opp mot den bruken samiske utmarksbrukere har av det aktuelle området, og de konsekvensene det vil få for denne bruken. Det skal tas særlig hensyn til hvilke direkte og indirekte virkninger tiltaket vil få for samisk tradisjonell bruk av området eller ressursene, herunder følgeskader og andre negative ringvirkninger.

 

I bedømmelsen av om det foreligger tradisjonell bruk etter disse retningslinjene skal det vurderes om bruken skjer på en tradisjonell måte, herunder må brukens varighet og karakter vurderes. At en bruksmåte er tradisjonell utelukker ikke at bruken kan ha blitt tilpasset til den tekniske og økonomiske utviklingen.

 

Det skal legges til grunn at selv små tiltak kan innebære betydelig skade og svekke bærekraften for samisk bruk av meahcci/utmark. Det skal særlig tas hensyn til tidligere og andre aktuelle tiltak i samme bruksområde, og den samlede effekten slike tiltak har for samiske interesser.

 

Ved vurderingen av virkningen for samisk kultur m.v. skal det legges vekt på den tradisjonelle kunnskapen de samiske utmarksbrukerne besitter.

 

§5         Virkninger for samisk kultur

Virkningene for det fysiske miljøet samt de sosiale og kulturelle konsekvensene for den samiske kulturen i det aktuelle området som helhet, inkludert de særlige virkningene for tradisjonelle samiske næringer og utmarksbruk og lokalsamfunn, skal utgjøre grunnlaget for vurderingene.

 

Det skal vurderes hvilke virkninger tiltaket eller planen får for samisk kulturarv. Det skal særlig tas hensyn til at tiltak eller planer ikke skal krenke eller virke ødeleggende for samiske hellige steder, gravplasser og andre steder av særskilt kulturhistorisk betydning.

 

§6         Virkninger for tradisjonell samisk reindrift

Det skal vurderes hvilke virkninger vedtaket vil kunne få for reindriftens arealbruk. Særlig må virkningene for områder som anses som nødvendige for en bærekraftig reindrift slik som blant annet; flytteleier, trekkveier, kalvings- og brunstområder, luftings- eller rasteområder, slakte- og merkeplasser, høst- og vinterbeiter, vår- og sommerbeiter, herunder områder av særverdi for reindriften, vektlegges sterkt.

 

Det skal vurderes om tiltaket eller planen vil kunne medføre endringer i driftsmønsteret som vil være til betydelig skade for reindriften. Som flyttlei regnes også faste inn- og avlastningsplasser for transport av rein.

 

Hensynet til reindriftens adgang til å uhindret drive og forflytte rein i de deler av beiteområdet hvor reinen lovlig kan ferdes, samt hensynet til fortsatt bruk av tradisjonelle områder som nevnt i første avsnitt, skal vektlegges sterkt.

 

Ved vurderinger av virkningene for reindriften skal offentlige myndigheter og Finnmarkseiendommen særlig vektlegge den sedvanlige bruken og de særlige driftsmåtene for reindriften i det aktuelle området, og legge dette til grunn for vurderingene av virkningene.

 

§ 7        Virkninger for tradisjonell samisk utmarksbruk

Det skal vurderes hvilke virkninger vedtaket vil kunne få for utmarksbrukeres og bygdefolks arealbruk. Særlig må virkningene for områder som anses som nødvendige for bærekraftig samisk utmarksbruk slik som blant annet; bygders tradisjonelle nær- og bruksområder, herunder jakt- og fangstområder, fiskeplasser, multemyrer, sennagressplasser og andre utnyttelses- og høstingsområder, vektlegges sterkt.

 

Hensynet til samiske utmarksbrukeres tradisjonelle bruk og høsting av utmarksressursene i områder som de tradisjonelt har brukt, skal vektlegges sterkt. På samme måte skal det vektlegges sterkt at tiltak som medfører vesentlige rådighetsinnskrenkninger for nær- og bruksområdene til bygdefolk, kombinasjonsbrukere og andre som utøver tradisjonell samisk utmarksbruk, vil kunne svekke disses livsgrunnlag, og hindre deres utøvelse av sin kultur. Det bør også vektlegges sterkt om tiltak som f.eks vern av tradisjonelle bruksområder vil tillate at tradisjonell bruk og høsting får fortsette. Det samme gjelder for områder for samiske tradisjonelle næringsutøvere jf. §8.

 

Ved vurderinger av virkningene for utmarksbrukere skal offentlige myndigheter og Finnmarkseiendommen særlig vektlegge den sedvanlige bruken, og de særlige utnyttelsesmåtene i det aktuelle området, og legge dette til grunn for vurderingene av virkningene.

 

§8         Virkninger for tradisjonelle samiske næringer

Det skal vurderes hvilke virkninger vedtaket vil kunne få for tradisjonelle utmarksnæringer eller kombinasjonsnæringer, jordbruk, bufehold samt andre tradisjonelle næringsformer. Særlig må virkningene for områder som anses som nødvendige for slike næringers bærekraft, slik som blant annet; utmarks- eller kombinasjonsutøveres tradisjonelle bruksområder, herunder jakt- og fangstområder, fiskeplasser, multemyrer, sennagressplasser og andre utnyttelses- og høstingsområder, jordbrukernes tradisjonelle bruksområder, herunder beitearealer i utmark for bufe, utmarksslåtter, skogbruk, trekkveier og stier, vektlegges sterkt.

 

Ved vurderinger av virkningene for de samiske næringsformene skal offentlige myndigheter og Finnmarkseiendommen særlig legge vekt på den sedvanlige bruken og de særlige utnyttelsesmåtene i det aktuelle området, og legge dette til grunn for vurderingene av virkningene.

 

§ 9        Virkninger for samisk samfunnsliv, levemåter og samiske næringer

Det skal vurderes hvilke virkninger vedtaket vil kunne få for samisk samfunnsliv, herunder samiske næringer, levemåter, bosetting og organisasjonsliv.

 

§ 10      Berørte samiske interessers aktive deltakelse i beslutningsprosessen

Som et ledd i opplysningen av saken etter gjeldende forvaltningsprinsipper bør offentlige myndigheter og Finnmarkseiendommen særlig ta hensyn til følgende:

a) Offentlige myndigheter samt Finnmarkseiendommen bør som et ledd i opplysningen av saken innhente både skriftlige og muntlige uttalelser som vil bidra til å klarlegge virkningene av de planlagte arealdisponeringene eller planene. Det er viktig at berørte parter får tilgang til relevant og oppdatert informasjon om planlagte tiltak.

 

b) Det er viktig at de ulike samiske interessene som gjør seg gjeldende så tidlig som mulig aktivt involveres. Hvilke interesser som det skal innhentes uttalelser fra mv. ved forberedelsen av vedtaket, må avgjøres ut fra en konkret vurdering.

 

c) I saker som vil kunne ha virkninger for reindrift bør det innhentes uttalelser mv. fra områdestyret, distriktet/ distriktene, reindriftssiidaer, familier/driftsenheter, og enkeltpersoner som vil kunne berøres av vedtaket.

 

d) I saker som vil kunne ha virkninger for kombinasjonsnæringer, tradisjonell utmarksbruk, jordbruk, bufehold eller andre utmarksinteresser bør det innhentes uttalelser mv. fra utmarkslag, bygdelag og foreninger, sauebeitelag, jeger- og fiskeforeninger og andre interesseorganisasjoner eller sammenslutninger, samt siidaer, familier og enkeltpersoner som vil kunne berøres av vedtaket.

 

e) Samiske parter bør få benytte samisk som kommunikasjonsspråk. Dette gjelder både fremleggelse av skriftlige innspill og muntlige forklaringer.

 

f) Offentlige myndigheter og Finnmarkseiendommen bør ved saksforberedelsen særlig legge til rette for at reindriftsutøvere, utøvere av kombinasjonsdrift eller andre som befinner seg i meahcci/utmark over lengre perioder, skal ha en reell mulighet til å få deltatt og uttalt seg i saken.

 

§ 11      Krav til begrunnelse

Som et ledd i begrunnelsen av vedtak i samsvar med gjeldende forvaltningsregler bør offentlige myndigheter og Finnmarkseiendommen redegjøre for hvordan virkningene for samisk kultur mv. har vært vurdert, hvilken betydning disse er tillagt ved vedtaket, på hvilken måte alternativer er vurdert, og om det er vurdert å stille vilkår med sikte på å særlig sikre naturgrunnlaget for samisk kultur mv. Det bør også redegjøres for hvem som har kommet med uttalelser og forklaringer og forøvrig deltatt i saksforberedelsen på vegne av ulike samiske interesser.

 

§ 12      Sametingets uttalelse

Sametinget har etter eget initiativ rett til å avgi uttalelse i konkrete saker når det finner det nødvendig.

 

§ 13      Ikrafttredelse og fastleggelse av endelige retningslinjer

Retningslinjene trer i kraft 1.7.2006, og gjelder frem til de endelige retningslinjene blir fastsatt, likevel ikke utover 1.7.2007.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S