!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Nyhetsarkiv - Norske Samers Riksforbund (NSR)
 

– Uakseptabel ventetid for samiske elever
Sametingsrepresentant Silje Karine Muotka mener at det samiske språket og den samiske eleven ikke lenger har råd til å vente på at Sametinget skal sette inn tiltak for å prøve å snu situasjonen med frafall av elever i faget samisk 2.
Les mer her  13.10.2010
Vil sikre tilbud til eldre samer i Oslo
Samisk pensjonistgruppe i Oslo ber om en egen samisk eldreomsorg og mener det bør opprettes en avdeling eller sykehjemspost i Oslo spesielt for samer. – Det er en sentral urfolksverdi å respektere de eldres livskunnskap og se eldre som en ressurs, sier sametingsrepresentant Kirsti Guvsám, og mener at tilpasset omsorgstilbud til eldre samer i Oslo må sikres.
Les mer her  13.10.2010
Høstfest i Oslo sameforening
Oslo sámiid searvi / Oslo sameforening drar igang høstfest lørdag 16. oktober.
Les mer her  11.10.2010
Kastet BH-ene til inntekt for kreftforskning
NSRs sametingsgruppe har ryddet i klesskapene og donert et antall BH-er til Kreftforeningens Rosa sløyfe-aksjon.
Les mer her  10.10.2010
Høstfest i Møre og Romsdal
Møre & Romsdal sámiid searvi / Møre & Romsdal sameforening inviterer til sin årlige høstfest nå førstkommende lørdag.
Les mer her  07.10.2010
Årsmøte i Porsanger sameforening
Porsáŋggu sámiid searvi / Porsanger sameforening melder om at årsmøte avholdes fredag 15. oktober.
Les mer her  07.10.2010
Penger til lokallagenes barne- og ungdomsarbeid
NSR er tildelt 106.380 kroner i støtte fra Frifond Organisasjon i 2010. Midlene skal gå til barne- og ungdomsarbeidet i NSRs lokallag. Lokallagene kan søke prosjektstøtte fra disse midlene via NSR sentralt. Søknadsfrist er 22. oktober.
Les mer her  06.10.2010
Om bruk av Sametingets valgmanntall
NSRs leder og parlamentariske leder, Aili Keskitalo, ber i brev om sametingspresidentens redegjørelse for sametingsrådets bruk av Sametingets valgmanntall.
Les mer her  04.10.2010
Om Ságat og tøvprat om vararepresentanter i sametingsrådet
Sametingsrepresentant Geir Tommy Pedersen kommenterer i et leserinnlegg Ságats leder av 1. oktober.
Les mer her  04.10.2010
Landsmøteprotokoll 2010
Protokollen fra NSRs landsmøte 3.-5. september 2010 er nå formelt godkjent.
Les mer her  01.10.2010
Om vararepresentanter i sametingsrådet
Det har vært mye oppmerksomhet omkring Geir Tommy Pedersens uttalelser fra Sametingets talerstol om oppnevning av vararepresentanter til sametingsrådet. Gjennom et skriv redegjør NSRs parlamentariske nestleder nærmere for sitt syn i saken og ber samtidig om at man blant Sametingets representanter diskuterer nettopp sak og ikke person.
Les mer her  30.09.2010
Samisk hus til Bergen
– Samiske møteplasser i byene er viktige, sier sametingsrepresentant Kirsti Guvsám, som har fremmet sak om samisk hus i Bergen for Sametingets plenum denne uken.
Les mer her  30.09.2010
Bli en Indigee du og!
Dersom du er ung same og har en idé du trenger hjelp til å gjøre om til forretning, eller har et foretak du mener flere burde kjenne til, ja da har du nå mulighet til søke om hjelp og deltakelse i prosjektet som NSR samarbeider om med urfolksorganisasjoner i barentsområdet: Indigenous Entrepreneurship. 
Les mer her  28.09.2010
Med Elsa Laula Renberg i lommeboka
Det er snart 100 år siden Elsa Laula Renberg sto i spissen for å arrangere det første samiske landsmøte i Trondheim. Sametingsrepresentant Gunn-Britt Retter har nå foreslått på Sametinget at Renberg bør være avbildet på en pengeseddel.
Les mer her  28.09.2010
– Alle barn har rett til et likeverdig skoletilbud
Samiske elever i grunnskolen og videregående har rett til å få samme tilbud i og på samisk slik norske elever får i og på norsk i grunnskolen og videregående skole, sier sametingsrepresentant Trond Are Anti for NSR/SfP. NSR/SfP foreslår derfor ny sak i Sametinget om å kartlegge og evaluere grunn- og videregående skoletilbud for samiske elever.
Les mer her  28.09.2010
Verdighetsgaranti for samiske eldre
NSRs sametingsgruppe foreslår at Sametinget sikrer en verdighetsgaranti for å sikre tilbudet for samiske eldre. - I forbindelse med regjeringens arbeid med å lage en forskrift hvor man hjemler en verdighetsgaranti for eldre mener NSR at man må sikre at også samiske eldre får sikkerhet for at deres verdighet ivaretas med utgangspunkt i de behov som samiske eldre har sier sametingsrepresentant Silje Karine Muotka.
Les mer her  27.09.2010
Alta samiske barnehage 20 år
20 års innsats med å drive samisk barnehage ble markert lørdag 18.september i Alta. Da kunne daglig leder for barnehagen Inga Kristine Siri og leder for Álttá sámiid searvi John Harald Skum invitere til fest for både små og store.
Les mer her  19.09.2010
Infonuorra.no må videreføres!
NSRs sametingsgruppe er kjent med at nettstedet www.infonuorra.no trues av nedleggelse på grunn av manglende finansiering av driften av nettstedet. - Nå må finansieringen komme på plass, sier sametingsrepresentant Miriam Paulsen.


Les mer her  15.09.2010
NSR har endret vedtektene
På NSRs 41.landsmøte i Narvik har landsmøtet vedtatt endringer i NSRs vedtekter. Endringene medfører at NSR vil veksle mellom å arrangere landsmøte og tillitsvalgtkonferanse annethvert år.
Les mer her  08.09.2010
NSRs ungdomsutvalg 2010-2012
Saia Stueng ledet Norske Samers Riksforbunds ungdomsutvalg (NSR-U) i perioden 2010-2012.
Les mer her  08.09.2010
NSRs landsstyre 2010-2012
Her finner du informasjon om NSRs landsstyre, valgt i NSRs 41. landsmøte 3.-5. september 2010 i Narvik.
Les mer her  08.09.2010
Saia Stueng tar over ledelsen av NSRs ungdomsutvalg
NSRs landsmøte valgte ny leder og nye medlemmer til ungdomsutvalget.
Les mer her  05.09.2010
NSRs nye landsstyre
NSRs 41. landsmøte valgte nye landsstyremedlemmer for perioden 2010-2012.
Les mer her  05.09.2010
Gunn-Britt Retters tale til landsmøtet
Organisatorisk nestleder Gunn-Britt Retter holdt sin tale til NSRs 41. landsmøte i Narvik lørdag 4.09.10.
Les mer her  04.09.2010
NSRs ærespris til Olav Dikkanen fra Nesseby
NSR tildeler Landsmøtets ærespris til den samepolitiske nestoren Olav Dikkanen (født 1932) fra Unjárgga sámiid searvi. Tildelingen fant sted på lørdag under NSRs Landsmøte i Narvik
Les mer her  04.09.2010
Leder Aili Keskitalos tale til landsmøtet
Tale til NSRs 41. Landsmøte i Narvik 3.9.10
Les mer her  04.09.2010
Aili Keskitalos tale til landsmøtet - 10 millioner til samisk litteratur
I sin tale til landsmøtet i dag fremhevet leder Aili Keskitalo at vi nå har innfridd lovnaden om 10 millioner ekstra til samisk litteratur. Hun sa også at det har skjedd lite samepolitisk siden sist, men vi må glede oss over de små seirene. Hun uttrykte respekt og ydmykhet for våre veteraner i samepolitikken, og takknemlighet for tilliten hun har fått til å være leder og presidentkandidat.
Les mer her  03.09.2010
Hvordan skal vi bruke FeFos overskudd?
Finnmarksloven åpner for at et overskudd i FeFo helt eller delvis kan utbetales til Finnmark fylkeskommune og Sametinget eller brukes til allmennyttige formål som kommer hele fylkets innbyggere til gode. På landsmøtet i Narvik debatterer NSR hvordan dette overskuddet kan brukes.
Les mer her  02.09.2010
Fritt fram for fjordbruk?
I forbindelse med NSRs 41.landsmøte i Narvik arrangeres det seminar om oppdrett  - et brennbart tema i Ofoten og andre samiske fjordområder. Innledere er Geir Ove Ystmark, FHL, og Terje Dahl, Ofoten villfisk.
Les mer her  02.09.2010
Landsmøteprogram og -saker 2010
Velkommen til Norske Samers Riksforbunds 41. landsmøte 3.-5. september 2010 på Best Western Narvik Hotell. Her er programmet for landsmøtet.
Les mer her  31.08.2010
Vil NSR ha et samisk helseforetak?
Flere politikere fra NSR har tidligere frontet ideen om et eget samisk helseforetak, blant dem NSR-leder Aili Keskitalo. Nå skal NSR-landsmøtet behandle spørsmålet i et eget helsepolitisk program.
Les mer her  30.08.2010
Om NRK Sámi Radios lokalkontor i Skånland
Tre av NSRs lokallag deltar i en fellesuttalelse fra markasamiske, sjøsamiske og kystsamiske sameforeninger og institusjoner i Sør-Troms og Nordre-Nordland som bringer forventning til at NRK styrker Sámi Radio som medieinstitusjon  i Skånland istedet  for å trappe ned distriktskontoret.
Les mer her  13.08.2010
Om samiskopplæringen ved Heggen videregående skole
Det er snart skolestart, og Hinnøy og omegn sameforening har i den anledning skrevet brev til fylkesråden for utdanning i Troms fylke med innspill om utfordringer og forventninger man knytter til samiskundervisningen i Harstad ved Vågsfjord videregående skole / Vahkvierdasa joatkkaskovlá, Heggen.
Les mer her  10.08.2010
SFF og NSR i hyggelig møte
NSR har møtt Samenes Folkeforbund for uformelle samtaler om utfordringer de samiske hovedorganisasjonene møter i sin drift av administrasjon og frivilligledd.
Les mer her  06.07.2010
NSR søker ungdomssekretær
NSR søker ungdomssekretær i 30 % stilling til ungdomsutvalget (NSR-U). NSR-U leder NSRs ungdomsvirksomhet.
Les mer her  05.07.2010
Ja til utveksling!
NSR vil at samiske elevar skal reise på utveksling og studieturar i Sápmi. Derfor fremma vi forslag på Sametinget om ein eigen støtteordning for nettopp dette. Sametingsrepresentant Kirsti Guvsám og førstevara Lisbeth Somby fra Sør-Norge valgkrets kommenterer saken med et leserinnlegg.
Les mer her  01.07.2010
Gratis læremidler var en flopp!
Tirsdag offentliggjorde Sametinget rapporten fra Arbeidsgruppen for en mer effektiv læremiddelproduksjon. NSR-leder Aili Keskitalo sier at rapporten støtter NSRs syn og understreker at NSR hele tiden har arbeidet for å prioritere ressurser til produksjon av nye læremidler.
Les mer her  01.07.2010
Sametingsrådet følger opp NSRs teaterforslag
– Det er gledelig å se at sametingsrådet følger opp NSRs forslag fra ordinært og revidert budsjett for 2010, og endelig ser viktigheten av etableringen av Samisk barneteater i Tana, sier NSRs politiske nestleder, Trond Are Anti.
Les mer her  24.06.2010
NSRs 41. landsmøte holdes i Narvik
Norske Samers Riksforbund avholder sitt 41. landsmøte i høst, 3.–5. september i Narvik by. Verter for årets landsmøte er lokallagene Hinnøy og omegn sameforening og Bjerkvik og omegn sameforening.
Les mer her  24.06.2010
Forvaltningen av ETS videregående skole
Ann-Mari Thomassen har bedt sametingsrådet, som er samlet til møte i Trondheim nå, om å ta opp med sentrale myndigheter at staten overtar driften av ETS videregående skole inntil avklaringen omkring de samiske videregående skolene er endelig.
Les mer her  23.06.2010
Forrige side1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ... 35  Neste side
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S