!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon IBSS krever stans i verneplaner
Sekretær i IBSS - Ann Mari Thomassen
Iinna ja Biras Sámiid Searvi-NSR krever i et brev til Fylkesmannen i Troms og Miljøvernministeren stans i verneplanene for rik lauvskog i Troms. Verneplanen omfatter 32 ulike områder i Troms, herunder også samiske bruksområder. Vern vil medføre at det blir innført restriksjoner på bruken av områdene

Publisert: 01.11.2005

Merknader til : Melding om oppstart av verneplan for rik lauvskog i Troms

 

Iinna ja Biras Sámiid Searvi-NSR(Hinnøy og Omegn Sameforening) er et lokallag av Norske Samers Riksforbund (NSR). Foreninga har medlemmer i 8 kommuner i Sør-Troms, Midt-Troms og Nordre-Nordland. Regionen har en forholdsvis stor samisk befolkning bestående i hovedtrekk av markebygdssamer og sjøsamer.

 

IBSS-NSR har mottatt oppstartsmelding om verneplan for rik lauvskog i Troms. Verneplanen omfatter 32 ulike områder i Troms, herunder også samiske bruksområder. Vern vil medføre at det blir innført restriksjoner på bruken av områdene. IBSS-NSR krever stans i verneplanene av 3 prinsippielle grunner:

 

 

1) Samerettsutvalget ble gjenoppnevnt 1. juli 2001 av Regjeringen  for å utrede den samiske befolknings rettsstilling når det gjelder retten til, disponeringen og bruken av land og vann i samiske bruksområder sør for Finnmark. Utvalget skal utrede dagens rettstilstand og vurdere hvilke endringer i rettstilstanden som er påkrevd for å trygge den samiske befolknings adgang til å utnytte naturressursene i samiske bruksområder.

Utvalget er videre bedt om å identifisere samiske bruksområder i mandatområdet i samsvar med artikkel 14 nr. 2 i ILO-konvensjonen nr. 169.

 

IBSS-NSR stiller seg spørrende til hvorfor Statens myndigheter ved Miljøverndepartementet og Fylkesmannen i Troms igangsetter storstilte verneplanprosesser midt i en periode der Samerettsutvalget II er igang med et møysommelig utredningsarbeid om rettighetsforholdene til land og vann i Troms, Nordland og sørover ?

IBSS-NSR kan ikke se at det er riktig samsvar i at Staten på den ene siden oppretter et Samerettsutvalg som skal ta stilling til den samiske befolkningens bruk av land og vann og på den andre siden setter Staten igang omfattende verneplanprosesser som vil gripe inn i Samerettsutvalgets mandatområde.

 

IBSS-NSR kan ikke akseptere denne fremgangsmåten og finner den lite tillitsskapende.

IBSS-NSR krever stans i verneplanene for de 32 områdene med rik lauvskog  inntil Samerettsutvalget II har konkludert og lagt frem sin innstilling.

 

 

 

2) I Stortingsmelding nr. 44 (2004-2005) “Om Sametingets virksomhet i 2004” kommer det fram hva som er Sametingets syn i verneplanarbeid. I St.mld. nr. 44 kommer det også fram at flertallet i Næring- og kulturkomiteens prinsippielle syn er at Sametinget må involveres i planarbeidet og beslutningsprosessene slik at intensjonene i Grl. § 110 a, ILO-konvensjon nr. 169 og FN- konvensjonen om sivile og politiske rettigheter oppfylles. Sametinget har videre vedtatt retningslinjer for verneplanarbeid i samiske områder.

 

IBSS-NSR er ikke kjent med at Sametinget er involvert i planprosessene for de 32 områdene med rik lauvskog. IBSS-NSR finner det ikke akseptabelt at Miljøvernmyndighetene og Fylkesmannen i Troms ikke forholder seg til at Sametinget som samenes øverste myndighetsorgan ikke involveres i omfattende verneplanprosesser som også berører samiske bruksområder.

IBSS-NSR krever at Miljøvernmyndighetene og Fylkesmannen i Troms involverer Sametinget i verneplanene.

IBSS-NSRs prinsippielle syn er at i samiske områder er det Sametinget som skal det fulle og hele forvaltningsansvaret for alle inngrep i samiske områder.

 

 

 

3) 11.mai 2005 ble det underskrevet en avtale mellom kommunal- og regionalministeren og sametingspresidenten om prosedyrene for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget. Disse prosedyrene ble fastsatt i statsråd 1. juli 2005. Som urfolk i Norge har samene rett til å bli konsultert i saker som kan få direkte betydning for dem. Denne retten er nedfelt i ILO-konvensjon nr. 169.

 

IBSS-NSR er ikke kjent med at konsultasjonsordningen er brukt i dette tilfellet på tross av at verneplanene omfatter også samiske områder. Dette er lite tillitsskapende. IBSS-NSR stiller seg spørrende til hvordan statlige myndigheter har tenkt å følge opp avtalen om konsultasjonser ?  Det kan da ikke bare være Sametingets plikt og ansvar å følge dette opp. Statens myndigheter på alle plan må også påse at konsultasjonsavtalen,  som må anses å være en nyvinning innenfor det politiske systemet mellom urfolk og statens myndigheter, følges opp.

 

 

IBSS-NSR krever at Miljøverndepartementet og Fylkesmannen i Troms følger opp avtalen om konsultasjoner i verneplanprosessen. IBSS-NSR anser ikke bestemmelsene fra Miljøvernmyndighetene og Fylkesmannen i Troms  om oppstart av vernplaner for 32 områder med rik lauvskog som legitime for den samiske befolkningen enn så lenge at Sametinget i tilstrekkelig grad ikke er involvert.

 

 

Med vennlig hilsen

 

May-Tove Johnsen , Leder                                               Ann-Mari Thomassen, sekr.

 

 

 

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S