!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Om skole og utdanning
Norske Samers Riksforbund mener at vi samer har en grunnleggende rett til og et selvstendig ansvar for å utvikle og formidle kunnskap om oss selv og våre omgivelser. Vi skal forene tradisjonell kunnskap med vitenskapelig kunnskap for å utvikle de samiske samfunn.

Publisert: 25.08.2005

Av: Synnøve Solbakken-Härkönen,

1. kandidat på NSR-lista til sametingsvalget, Karasjok valgkrets

Skolereform

Den samiske læreplanen for den 10-årige grunnskolen – L97S – var en milepæl i samisk skolehistorie. Den samiske skolen er inne i en skolereform som norske myndigheter har iverksatt. NSR vil sikre at nye reformer i opplæringssystemet tar utgangspunkt i den samiske elevens og det samiske samfunnets behov. Arbeidet med egne samiske læreplaner er sentralt i denne sammenhengen. Sametinget og NSR har inneværende periode prioritert å jobbe for å sikre samisk innhold i nye læreplaner i forhold til reformen. Videre har NSR arbeidet med ”den samiske læringsplakaten” som skal gjelde for den samiske skolen og de samiske opplæringsstedene.

 

Videregående opplæring

Når det gjelder videregående opplæring, har NSR blant annet bidratt til viktige kompetansehevingsprosjekter som for eksempel satsingen på at alle elever i de videregående skolene i Troms skal lære grunnleggende ting om samiske forhold. NSR vil fortsatt kjempe for å sikre at alle elever på videregående skoler i hele landet skal få undervisning om samiske emner og at det utvikles egne samiske læreplaner for samiske elever. Vi vil dessuten sikre samiske elevers rett til undervisning i og på samisk. De samiske videregående skolene må utvikles til ressurssentra for samisk videregående opplæring og voksenopplæring.


Spesialpedagogisk utvikling

Samiske barn, unge og voksne med særskilte behov må sikres et tilpasset opplæringstilbud og spesialpedagogisk bistand basert på samiske verdier. Det samiske spesialpedagogiske støttesystemet må styrkes. Ett eksempel på konkrete prosjekter som NSR har støttet i perioden, er arbeidet med ”Kompetansehevingsplan i spesialpedagogikk 2004–2005”. I denne planen er fokuset på lese- og skrivevansker og på tospråklighet i de lule- og sørsamiske områder samt i Sør-Troms og Nordre-Nordland.

 

Samiske læremidler

Det er fortsatt stor mangel på undervisningsmateriell på samisk, både tradisjonelle lærebøker og andre typer læremidler, i hele opplæringssystemet fra barnehage til universitet. Samiske elever og lærere skal ha tilgang på en grunnbok på samisk innenfor hvert fag på hvert klassetrinn gjennom hele opplæringssystemet. Læremiddelproduksjon og - utvikling skal holde tritt med utviklingen av den samiske skolen, i forhold til f.eks. læreplanreformer. Det må bli tilrettelagt for undervisning ved hjelp av informasjons- og

kommunikasjonsteknologi (IKT).

 

Fysisk miljø

NSR mener at skolenes fysiske miljøer må tilfredsstille planverkenes krav. Alle samiske barn skal ha noe samisk å forholde seg til – uansett hvor i landet de bor. Ved å synliggjøre det samiske i hverdagssituasjoner i skolene, kan det samiske bli en naturlig del av hverdagen også for andre barn i Norge. Skolefritidsordningen er en integrert del av opplæringstilbudet, og skal også ha et samisk innhold for samiske barn.

 

Høyere utdanning og forsking

NSR har styrket mulighetene for høyere utdanning for samisk ungdom blant annet gjennom arbeidet med å etablere utdanningsstipend på høyskole- og universitetsnivå. Ett allsidig samisk utdanningstilbud er meget viktig. NSR har fått gjennomslag for at ”Program for samisk forskning” forlenges og styrkes. NSR vil fortsatt arbeide for utvikling av samiskspråklige forsknings- og kompetansemiljøer, samtidig som forskningen om samiskrelaterte tema på norsk og andre språk styrkes. Alle høgskoler og universiteter i samiske områder skal ha tilbud innenfor kulturforståelse og samisk kulturkunnskap, og NSR har som mål at det i profesjons- og grunnutdanninger er obligatorisk med disse emnene.

 

Stem NSR til sametingsvalget 2005

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S