RSS-feed

Velg språk!

NSR medias - Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR)
 

Synnøve Solbakken Härkönen Sámefoandda birra
NRK Sámi Radio: – Sámedikki oahpahus ja bajásšaddanlávdegoddi čuovvola Sámediggeráđi árvalusa, go dál lea čielggas ahte oahppováillagat sáhttet ohcat buhtadusa sierra ortnegis mii diibmá ásahuvvui Norgii, lohká lávdegotti jođiheaddji Synnøve Solbakken Härkönen.
Loga ášši dás  17.02.2006
Ole Henrik Magga gáibida dieđuid
Min Áigi: Ole Henrik Magga gáibida dieđuid lobálaš vákšumiin ja Suodjalusa vákšumiin. – Sihke politiijaid lobálaš vákšumiid ja militeara vákšumiid galggaše sápmelaččat beassat diehtit, lohká Magga.

Loga ášši dás  17.02.2006
NSR doarju FE-stivrra
Ságat: Norgga Sámiid Riikkasearvi luohttá ollislaččat Berit Ranveig Nilssenii mii ovddasta sin FO-stivrras. - Muhto Finnmárkkuopmodaga guoros virggiid ferte sirdit Porsáŋgui, oaivvilda NSR.
Loga ášši dás  16.02.2006
Kirsti Guvsám unohastá čábbuduvvon gova
NRK Sámi Radio: Sámi feministabláđis - Gábas - lea nuorra sámediggeáirasa, Kirsti Guvsama govva čábbuduvvon digitála-goansttaiguin. Ieš lohká Guvsam dan heajos ovdagovvan, go sámediggeáirras govviduvvo modeallan, vaikko duođas ii oba leat ge dakkár.
Loga ášši dás  15.02.2006
Gáivuona NSR sihtá geavahit sámi báikenamaid
Framtid i Nord: Gáivuona NSR ávžžuha Davvi-Romssa suohkaniid geavahišgoahtit sámi namaid sihke reiveárkkain, neahttasiiduin ja eará. Dán lea álki ja hálbi čađahit, dadjá jođiheaddji Tor Mikalsen.
Loga ášši dás  15.02.2006
Geir Tommy Pedersen ráđđeaddi
NRK Sámi Radio: Otne lea sámepolitihkár Geir Tommy Pedersen nammaduvvon sámediggeráđi ja sámediggepresideantta Aili Keskitalo politihkálaš ráđđeaddin.
Loga ášši dás  13.02.2006
Ole Henrik Magga galggai leat šaldi bávkalan
Dagbladet: Vákšunpolitiijat vákšo almmá makkárge siva haga. Ain leat báhcán olu áššit čilgekeahttá. Sámi álbmogis lea vuoigatvuohta diehtit man muddui leat vákšojuvvon, dadjá Ole Henrik Magga.
Loga ášši dás  13.02.2006
NSR-stoarbma Finnmárkkuopmodaga geažil
Ságat: Orru šaddamin stoarbma NSRs FO-stivra bargosadjemearrádusa geažil. FO-stivrra nubbejođiheaddji, Berit Ranveig Nilssen ii loga alddis leamaš eará vejolašvuohta go jienastit kompromissamearradusa.
Loga ášši dás  11.02.2006
Egil Utsi várohuvvon terroristan
Min Áigi: Kárášjoga Sámi Searvvi jođiheaddji Egil Utsi lea aittobáliid ožžon iežas «máhpa» mii duođašta ahte vákšunpolitiijat váruhedje su 1970-loguin oktan dan soames sápmelaččain, geat sáhttet soahttát sámi vuoigatvuođaid ovddas.
Loga ášši dás  10.02.2006
Jánoš Trosten sihtá eará sirdinmearrádusa
NRK Romsa ja Finnmárku: – Statskog bargit gal fertejit dohkkehit fárret, cealká Jánoš Trosten (NSR). Son áiggošii nuppástuhttit mearrádusa mas Finnmárkkuopmodat galggašii veahážiid mielde sirdojuvvot.
Loga ášši dás  09.02.2006
Ole Henrik Magga sárdnidii Oslos
NRK Sámi Radio: Ovddeš sámediggepresideanta Ole Henrik Magga lei bovdejuvvon doallat sártni Oslo doaluin, ja son lohká alddis leat čieknalis dovddu sámi álbmotbeaivve ektui.
Loga ášši dás  06.02.2006
Aili Keskitalo sárdnidii Guovdageainnus
Altaposten: – Dát lea dehálaš ávvudeapmi sámi álbmogii - ja ávvudoalut sturrot. Dán beaivvi mii  čoahkkanit riikkarájain sorjakeahttá, celkkii sámediggepresideanta Aili Keskitalo báhkkadievva Násti riepmolanjas Sámi Allaskuvllas Guovdageainnus.
Loga ášši dás  06.02.2006
Aili Keskitalo ávvudii Guovdageainnus
Finnmark Dagblad: Aili Keskitalo ávvudii Sámi álbmotbeaivvi Guovdageainnus earret eará stuoradiggepresideanttain Thorbjørn Jagland gii lei eamidiinis boahtán Guovdageidnui.
Loga ášši dás  06.02.2006
Sami álbmotbeaivvi ávvudeapmi
NRK Romsa ja Finnmárku: Sámediggepresideanta Aili Keskitalo ja stuoradiggepresideanta Torbjørn Jagland sárdnideaba Guovdageainnus gos leat ávvudoalut Sámi allaskuvllas ja Kulturviesus. Sámediggeáirras Tor Mikalsen sárdnida Gáivuonas.
Loga ášši dás  06.02.2006
Deatnogátti sámiid searvi jearrá gosa sámit šadde
Ságat: Deatnogátti sámiid searvi-NSR lea ohcan suohkana dikšo- ja fuolahusbálvalusaid ođđa struktuvraplánas sápmelaččaid, muhto ii leat namuhuvvon sátnige sámi dárbbuid birra, dadjá hirpmáhuvvan jođiheaddji Ingrid Nordahl.
Loga ášši dás  02.02.2006
Eamiálbmogiid ferte vuhtii váldit
Aftenposten: Sámediggepresideanttas Aili Keskitalos (NSR) ja Sámedikkis leat stuorra vuordámušat olu dáhpáhusaide davviguovlluin, ja áigot bargat riikkaidgaskasaččat vai buot arktálašguovlluid eamiálbmogat váldojuvvojit vuhtii.
Loga ášši dás  01.02.2006
Klemet Erland Hætta doarju kveanalaččaid
Ságat: Klemet Erland Hætta doarju kveanalalaččaid. Ii Sámediggi leat bargamin kveanaid vuoigatvuođaid ovddas. Dan fertejit kveanat ieža bargat. Muhto, doarjja lea buorre ja eandalit go guovddáš NSR-olbmot dorjot.
Loga ášši dás  31.01.2006
NSR siskkobealde rigearra
Min Áigi: NRK Sámi Radio dieđuid mielde leat muhtun siskkáldas čállosis njeallje sámediggeáirasa dál moaitán várrepresideantta cealkámušaid. NSR báikkalaš searvi - Stuornjárgga sámenuorak - lea maiddái ovddidan garra moaitagiid váldoorganisašuvdnii.
Loga ášši dás  27.01.2006
NSR nuoraidsearvi čájeha vuostemiela
Ságat: Lulli-Romssas lea dan alde ahte Norgga Sámiid Riikkasearvi bissu čoahkis. NSR-nuorat čállet rabas reivve mas vuostálastejit dálá ideologiija, fápmogeavaheami ja ovttasbarggu mii attii presideantasaji Sámedikkis.
Loga ášši dás  26.01.2006
Sámesearvi rámiida Romssa fylkkasuohkana
NRK Sámi Radio: Romssa sámesearvi jođiheaddji, Anita Lervoll, rámiida Romssa fylkkasuohkana go lea geavahišgoahtán sámi nama fylkka nuppi almmolaš namman lassin dárogielnammii; Troms fylkeskommune - Romssa fylkkasuohkan.
Loga ášši dás  24.01.2006
Jánoš Trosten i seagut iežas áššái
NRK Sámi Radio: NSR sámediggeáirasat Lulli-Romssas ja Davvi Nordlánddas cuiggodit várrepresideantta Johan Mikkel Sara cealkámušaid. -NSR ii bargga dáinna áššiin maidege. Áirasat ja Johan Mikkel Sara fertejit ieža soabadit ja čielggadit ášši gaskaneaset, dadjá NSR parlamentáralaš jođiheaddji Sámedikkis, Jánoš Trosten.
Loga ášši dás  24.01.2006
Aili Keskitalo ii bala Finnmárkkulágas
Ságat: Sámediggepresideanta Aili Keskitalo čujuhii sámi vuoigatvuođaid boahtit maiddái dáččaide ávkin Finnmárkkus, nugo mat finnmárkolága bokte. Nu maid sihkkarit šaddá go mearrasámi vuoigatvuođat oktii čielggaduvvojit ja nannejuvvojit.
Loga ášši dás  21.01.2006
NSR doarju Dievddut searvvi
Ságat: Norgga Sámiid Riikkasearvi atná buorrin go lea ásahuvvon searvi Guovdageidnui mii áigu bargat seksuálalaš illástemiid vuostá sámi servodagas.
Loga ášši dás  19.01.2006
Sámedikki gáibádus ollášuvvui
Finnmarken: Sámedikki gáivbádusaid vuođul leat buot boahttevaš suodjanplánat Davvi-Norggas, ja muhttun guovlluin Trøndelágas ja Hedmárkus gaskaboddosaččat bissehuvvon.
Loga ášši dás  19.01.2006
Tone Finnesen Davvi Dearvvašvuođa stivralahttu
Helse Nord: NSR-Norgga Sámiid Riikkasearvvi sámediggeáirras Tone Finnesen lea válljejuvvon Davvi Dearvvašvuođadoaimmahaga stivrii, mas lea ovddasvástádus fuolahit spesialistadearvvašvuođabálvalusaid Davvi-Norggas ja Svalbardas.
Loga ášši dás  17.01.2006
Sámediggeráddi válljii Olli ja Nilssen
NRK Sámi Radio: Ovttajienalaš sámediggeráđđi válljii ikte veaigin formálalaččat Egil Olli vuosttaš jođiheaddjin Finnmárkoopmodaga stivrii ja Berit Ranveig Nilssen nubbejođiheaddjin go FO-stivra ii soahpan gean sihtet jođiheaddjin.
Loga ášši dás  17.01.2006
Berit Ranveig Nilssen nubbejođiheaddjin
Finnmark Dagblad: Egil Olli (Bargiidbellodat) válljejuvvui Finnmárkkuopmodaga stivrra jođiheaddjin ja Berit Ranveig Nilssen (NSR) nubbbejođiheaddjin.
Loga ášši dás  17.01.2006
NSR vuovdá Áššu ossosiid
Altaposten: Distaga mearridii NSR riikkastivra vuovdit organisašuvnna ossosiid Altaposten váldosearvái , Nordavis AS. NSR oažžu 350.000 ruvnnu ossosiid ovddas.
Loga ášši dás  13.01.2006
NSR gáibida šállošeami
Finnmark Dagblad: NSR ii dohkket go NRK lea fárus stigmatiseremin álbmoga, ja ávžžuha baicce stáhtakanala bargat ovttas valáštalliin rasisttalaš ovdagáttuid vuostá.
Loga ášši dás  13.01.2006
Aili Keskitalo deaivvada justisministtariin
NRK Sámi Radio: Sámediggepresideanta Aili Keskitalo (NSR) deaivvada boahtte vahkkus justisministtarin ja bivdá ahte sámit ja kveanat jođánit ožžot oahpaváillat buhtadusa.
Loga ášši dás  06.01.2006
Forrige side1  ... 39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  Neste side
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
  • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
  • cuhRbaCCgbGvKR
  • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S