RSS-feed

Velg språk!

Landsmøteuttalelser fra arkivet
Gruppebilde samepolitiske aktivister.
Vi har dukket ned i NSRs gamle arkiver og børstet støv av tidligere tiders landsmøteresolusjoner og krav. Mange av sakene går fortsatt igjen i dag, 30 år etter. Andre krav har man fått gjennomslag for. Vi har her samlet et knippe med noe av det NSR har jobbet med siden begynnelsen.

Publisert: 29.04.2003

I landsmøte-uttalelse nr. 1 fra 1969 krever NSR at de norske myndigheter bøyer seg for Høyesterettsdom av 20. april 1968 angående samenes rett til land og vann.
I praksis vil dette si:

  1. Samisk bruksrett anses jevngodt med eiendomsretten.
  2. At myndighetene medvirker til en kartlegging av de samiske rettighetsområder.
  3. At det ikke legges hindringer for den samiske bruksutøvelse i de aktuelle områder.
  4. At den økonomiske gevinst fra disse områder går til samene selv.
  5. Enhver innskrening i disse rettigheter er gjenstand for erstatning etter vanlige regler.

Om begrepet "same"
I landsmøteuttalelse nr. 2 fra 1969 henstiller Norske Samers Riksforbund både til Det Norske Storting og Den Norske Regjering at en i framtiden utvider begrepene "same" og "samisk" i sin behandling av den samiske minoritet.

NSR peker dessuten på at den samiske befolkning ikke bare er konsentrert til Indre- Finnmark, men bosatt også i kystdistriktene i Finnmark samt i Troms, Nordland, Nord- og Sør-Trøndelag og Hedmark. Dette forhold må tas med i betrakning når eventuelle hjelpetiltak vurderes.

Boligtiltakene
I 1969 tok NSR opp spørsmålet om boligtiltakene for Indre-Finnmark. Boligtiltakene for Indre-Finnmark ble vedtatt av Stortinget 14. januar 1971. Departementet har tatt hensyn til NSR's syn og kommentarer ved utforminger av tiltakene. I 1971 foreslo NSR opprettet en opplæringsbedrift i byggefag i Kautokeino. Bedriften skulle organiseres på en slik måte at den var tilpasset de behov og krav befolkningen i området har. Resultatet ble Finnmarksbygg i 1973, dog ikke etter intensjonene NSR hadde.

Nordisk Samisk Institutt
I 1970 henstiller NSR myndigheter i Norge, Sverige og Finland om å opprette et Nordisk Samisk Institutt. Instituttet kom igang i 1973 i Kautokeino.

Radiosendinger
NSR har flere ganger tatt opp spørsmålet om utviding av de nordsamiske radiosendinger og sendinger på lule- og sør-samisk (1970/74/77/78).

Skolesaker
NSR har gått inn for oppretting av et samisk skoleråd (1973/74), samisk gymnas (Reist av Karasjok Sameforening i 1962), samisk lærerutdanning (1973), lærebøker på samisk (1972/74), vurdering av mønsterplanen og krav om egne undervisningsplaner for grunnskolen i samiske distrikter (1970/72/73/74), stipendordning for all samisk ungdom (1969), opptakskriterier for samiske studenter til høyskoler og universiteter (1973) og fast status for sørsamiske skoler i Hattfjelldal og Snåsa (1973). Regjeringen opprettet Samisk Utdanningsråd i 1975, departementet har fulgt opp når det gjelder de andre spørsmål. Det står riktignok mye igjen.

Samisk næringsfond
NSR tok opp spørsmålet om et samisk næringsfond i 1973. Utviklingsfond for de sentrale samiske bosettingsområder ble opprettet av regjeringen i 1975. /St.meld.nr. 13 1974/75).

Kartlegge bruk av ressurser
Kartlegging og bruken av ressurser i det sentrale samiske bosettingsområde ble foreslått i 1973. Regjeringen fulgte opp med Ressursutvalget i 1975.

Samisk språklov
I 1970 henstiller NSR de norske myndigheter om at det snarest settes igang utredningsarbeid med sikte på å fremme forslag til en samisk språklov. En slik lov vil blant annet trygge retten til å få undervisning i og på samisk.

Samerådet
I 1977 uttaler NSR at Nordisk Sameråd bør organiseres til å bli de enkelte lands hovedorganisasjoners høyeste samarbeidsorgan innen rammen av de enkelte hovedorganisasjoners formålsparagrafer. Samarbeidet med de øvrige opprinnelige minoriteter skal i alminnelighet skje gjennom Nordisk Sameråd. NSR er medlem av WCIP, gjennom Nordisk Sameråd.

Resolusjoner gjennom 40 år

Nyere landsmøteuttalelser

Les mer om NSR

Kommenter denne artikkelen   
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
  • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
  • cuhRbaCCgbGvKR
  • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S