RSS-feed

Velg språk!

Evttohus Davviriikkaid Sámekonvenšuvdnii geigejuvvon
Ekspeartajoavku, man Carsten Smith lea jođihan, lea gárven barggustis, ja geigii 16.11.05 Davviriikka Sámekonvenšuvdna evttohusastis. Evttohusas lea konvenšuvdnateaksta mas leat 51 artihkkála, juhkkon 7 kapihttalii.

Almmuhuvvon: 17.11.2005

Davviriikkalaš sámekonvenšuvnna árvalus
(Bargo- ja searvadahttindepartemeantta siidduin)


Oversendelsesbrev


Til ministrene med ansvar for samiske spørsmål og sametingspresidentene i
Finland, Norge og Sverige

Ekspertgruppen som er oppnevnt for å utarbeide utkast til en nordisk samekonvensjon, har sluttført sitt arbeid og legger med dette fram sin innstilling.

I innstillingen inngår en konvensjonstekst som består av 51 artikler fordelt på syv kapitler. De spørsmål som behandles er av svært ulik karakter og har vært gjenstand for inngående drøftelser i ekspertgruppen. De meningsforskjeller som ikke sjelden har kommet til uttrykk i gruppen, har medført at formuleringene i utkastet til konvensjonstekst iblant har karakter av kompromisser mellom ulike standpunkter. De finske representantene fra regjeringssiden har hatt vanskeligheter med å godkjenne enkelte deler av konvensjonen, herunder artikkel 3 om retten til selvbestemmelse, kapittel IV om samisk rett til land og vann og artikkel 42 om reindrift som samisk næring.

Ekspertgruppen forutsetter at den fortsatte behandlingen av utkastet til konvensjonen og de kommentarer som inngår i ekspertgruppens innstilling, skjer i samarbeid mellom de tre regjeringene og de tre sametingene.

Fordi statenes forpliktelser ifølge den foreslåtte konvensjonsteksten i store deler er av allmenn karakter, har ekspertgruppen ikke funnet det mulig å gjøre noen beregning av de økonomiske konsekvensene av konvensjonens bestemmelser.

Ekspertgruppen har i sitt arbeid vært veiledet av et ønske om å nå fram til felles standpunkter også i vanskelige spørsmål. Ulike meninger eller forslag til alternative formuleringer inngår ikke i innstillingen.

Oslo, 26. oktober 2005

Carsten Smith
leder

Hans Danelius        Matti Niemivuo        Ing-Lill Pavall

Martin Scheinin     Mattias Åhrén

Malin Brännström       John Bernhard Henriksen      Heikki J. Hyvärinen

Marcus Laurent     Carina Mårtensson     Anne Marit Pedersen

                                                                                                             Kirsti Strøm Bull

Susann Funderud Skogvang

Kommenter denne artikkelen   
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
  • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
  • cuhRbaCCgbGvKR
  • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S