RSS-feed

Velg språk!

Dásseárvu Sámis
NSR parlamentáralaš jođiheaddji Aili Keskitalo
Riikkaidgaskasaš nissonbeaivvi mii galgat váldit áiggi geahčadit man guhkkás mii leat ollen dásseárvvu ektui. Lea čađat dárbu čalmmustahttit hástalusaid mat leat dán suorggis. Ii oktage eahpit ahte geaidnu ain lea guhki ja moalkái. Guottuid ja fápmostruktuvrraid rievdadeapmi lea áddjás bargu, nu maiddái Sámis, čállá Aili Keskitalo dán lohkkiidčállosis.

Almmuhuvvon: 08.03.2008

Dálá Sámedikkis leat seamma ollu nissonolbmot ja dievddut. Dát lea oalle erenoamáš máilmmi dásis ge. Dán bohtosa duogážin lei vuđolaš ovdabargu mas sohkabeliid dássen lei guovddážis. Eai dákkár bohtosat boađe iešalddis. Danin lea dehálaš ahte Sámediggi ja sii geat oasálastet válggain barget dihtomielalaččat nu ahte mis maiddái boahtte válggaid maŋŋá lea ovttadássásašvuohta sohkabeliid gaskkas. Dađi bahát leat suohkanpolitihkas vásihan ahte ollu nissonpolitihkkárat heitet maŋŋá vuosttaš áigodaga. Danin mun ávžžuhan otná nissonsámediggepolitihkkáriid: mearridehket dál juo ođđasit searvat válggaide. Sámi servodat dárbbaša din maiddái maŋŋá 2009!

Hástala dievdduid searvat

Olbmot dávjá jurddašit ahte dásseárvu lea nissonášši. Mis lea oalle hástalus oččodit eanet dievdduid searvat dáid digaštallamiidda. Dáidá leat nu ahte dievddut geat geahččalit searvat, dávjá fertejit vástidit buot daid boasttuvuođaid ovddas maid eará dievddut leat áiggiid čađa dahkan. Danin mii fertet guorahallat mo mii galgat heivehit dásseárvodigaštallamiid nu ahte dat heivejit dievdduide maiddái.

Dán vahkos buvttii Dievdolávdegoddi iežas evttohusaid, ja sii leat ge ovdamearkan dasa mo dievddut sáhttet searvat dásseárvopolitihkkii, bearašpolitihkkii ja eará surggiide gos muđuid gullojit eanaš nissonolbmot. Mearkkašanveara lea ahte ovddit dásseárvodebáhtas Sámedikkis serve dievddut eambbo go sii leat ovdal dahkan – vaikke vel ledje ge unnit dievdopolitihkkárat go eará áigodagain leamašan. Dat lea buorre mearkan boahtteáigái. Mu ávžžuhus dievdosámediggeáirasiidda lea: állet divtte min nissonolbmuid akto hábmet dásseárvvu ja bearašpolitihka! Sámi servodat dárbbaša din oainnuid ge.

Dárbbašát eanet dutkama

Vuođđun sámi servodatovdánahttimii, maiddái dásseárvopolitihkkii, ferte leat diehttu nissoniid ja dievdduid eallima birra sámi guovlluin. Dat mearkkaša ahte mii fertet oččodit eanet dutkama ja deattuhit sámi perspektiivvaid dásseárvoáššiin. Dál gávdno sámi statistihkka mas dutkit ja politihkkárat sáhttet atnit ávkki. Lea hástalus geavahit dáid dieđuid dásseárvobarggus sámi servodagain, seammás go fertet ávžžuhit dutkiid ja earáid ovddidit eanet máhtolašvuođa fáttáš. Mu ávžžuhus servodatplánejeddjiide, sámi dutkiide ja dutkanásahusaide lea: állet vajálduhte sohkabealiperspektiivva. Sámi servodagas lea dárbu ahte dii duollet dálle coggabehtet dásseárvočalbmeglásaid.

Vuordimin doaibmaplána

Mii fertet ráhčat vuoi sohkabealiperspektiiva vuhtto buot politihkalaš áššiin Sámedikkis, leaš go ealáhuspolitihkas vuoi mánáidgárdepolitihkas sáhka. Go mun ledjen sámediggepresideanta, de álggaheimmet doaibmabijuid ja strategiijaid mat galge dagahit dásseárvvu lunddolaš oassin buot Sámedikki bargguin. Min mihttomearri lei ahte dát galggai konkretiserejuvvot sierra dásseárvodoaibmaplána bokte. Muhto nu go mii diehttit de molsašuvai fápmu Sámedikkis. Doaibmaplána dásseárvvu ektui ii dihtto vel.  

Dásseárvobargu eaktuda ahte buot bellodagat ja joavkkut servet dasa, ja dat eaktuda politihkalaš duostilvuođa. Mu ávžžuhus dálá sámediggeráđđái lea: čájehehket dáhtu ja áigumuša vuoruhit dásseárvobarggu!Kommenter denne artikkelen   
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
  • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
  • cuhRbaCCgbGvKR
  • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S