RSS-feed

Velg språk!

Gulaskuddan: Meahcce-geavaheami rievdan Finnmárkkus
Áigemearri buktit gulaskuddamiid Sámedikki gaskaboddasaš njuolgadusaide meahccegeavaheami rievdamii Finnmarkkus lea nohkan. Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) lea okta máŋggaid ásahusain mat leat buktán cealkámuša. Osiid logat dás.

Almmuhuvvon: 12.11.2006

Njuolggadusaide lea dárbu
Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) lea duhtavaš go Sámediggi lea ráhkadan njuoggadusaid Finnmárkku meahccegeavaheami rievdamii. NSR deattuha man mávssolaččat dákkár njuolggadusat leat meahccehálddapmái Finnmárkkus ja sámi kultuvrii.

Dávjá servvodatberošteddjiide čoggojit oaivilat ja olbmot háliidišgohtet ovdamearkka dihte meahccageavaheami rievdama. Dakko bokte šaddet sámi beroštumit caggin ja hehttehussan servodatovdáneapmái, nu goittot media ja stuorraservodaga mielas. Duohtavuođas lea áibbas bággu doarrut areálagáhttema ovddas danne go areálaid haga ii birgem earret eará boazodoallu.

Sámediggi ferte guldalit signálaid
NSR mielas livččii áibbas dehálaš guldalit daid signálaid mat bohtet sihke álbmočoahkkimiin ja gulaskuddamiin vai šaddet buori ja relevánta njuolggadusat. Mii leat fuomášan ahte soamis lea jearran ahte dárbbašit bat mii dáid njuolggadusaid, cuiggodan njuolggadusaid sisdoalu ja eará áššiid.

Sámedikki bargoviidodat lea ráddjejuvvon
Sámediggi galgá váldit vuhtii sámi álbmoga, sámi kultuvrra, sámi servodaga ja ealáhusaid, muhto Sámediggái leat dakkár vuordámušat ahte Sámediggi válddášii ain eambbo ovddasvástádusa. NSR áigu váruhit dán. Norgga eamiálbmotpolitihkka gahččá čoahkkái jos Sámediggi miehtá geavahit vánis resurssaid dakkár áššiide mas Sámediggi ii galgga beroštit ja mat eai gula Sámedikki ovddasvástádussurggiide, iige dat leat buorre legitimitehta- ja demokratiijaige.

Sámediggi berre doalahit ahte njuolggadusat gullet daidda váikkuhusaide fal ja daidda rávvagiidda fal mat gusket erenoamážit sámi álbmogii, sámi kultuvrii ja sámi meahcásteapmái.

Njuolggadusaid ulbmil
Kommersiella aktevrrat ja ii-ceavcilis sisabáhkkemat leat dás min lagáš guovlluin. NSR lea ilus go dát lea deattuhuvvon evttohusas §1 ja NSR doarju dan ahte doaba ”ceavzilis ovdáneapmi” geavahuvvo.

Dábálaččat lea nu ahte gávdno unnán máhttu sámi dilálašvuođain ja go njuolggadusat šaddet dábálaččat, ja čállojuvvojit álkkes gielain, ja sisdoallu konkretiserejuvvo, de dat šaddet ávkkálaččat.

Árbevirolaš ja ođđaáigasaš geavaheapmi
Dehálaš lea ahte njuolggadusat váldet vuhtii ahte geavaheaddjiriidduin sáhttet leat sámi beroštumit guktot bealde beavddi, ja jos vejolaš, de berre bagadallat mo bargat dakkár dilis. Differensieret ferte nu bures go vejolaš mii lea ”sámi beroštupmi”.

Orru leamen nu ahte árbevirolaš sámi meahccegeavaheapmi lea hui oidnosis njuolggadusevttohusain. Norgga Sámiid Riikkasearvi áigu nuppes vel deattuhit ahte maiddái ođđa sámi ealáhusat sáhttet rievdadit meahccegeavaheami, muhto dakkár doaimmat han maid sáhttet leat dehálaččat sámi servodatovdáneamis ja ealáhusain.

Menddo ollu gulaskuddamat?
”Gulaskuddanhirpmosvuohta” gáibida oalle ollu barggu ja stuorra resurssaid jos galggaža nákcet searvat dakkár gulaskuddamiidda. Dađibahábut lea nu ahte sihke olmmošlaš ja ruđalaš resurssat váilot sámi ealáhusain, servodagas ja organisašuvnnain. Berrešiigoson deattuhit ahte lea hálddašanorgána iežas ovddasvástádus čuvgehit doarvái bures áššiid? De sii várra čađahit fleksibel gulaskuddanproseassaid.

NSR áigu deattuhit ahte lea hui duhtavaš go leat čađahuvvon álbmotčoahkkimat, neahttaságastallamat www.samediggi.no siidduin, elektruvnnalaš gulaskuddan ja vel dábálaš gulaskuddanproseassa mas galgá čállit oaiviliid ja sáddet báhpira alde. Dehálaš livččii dán buori bargovuogi geavahit meaiddái eará áššiin main olbmot beroštit ja áššiin mat váikkuhit olbmuide.

Gulahallanolmmoš:

Silje Muotka, Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) jođiheaddji Tlf. 77520595 Mátketlf.: 984 87 576
e-poasta: leder@nsr.no dahje priváhta e-poasta siljekarine@gmail.com.
Preassagovat dás.

Kommenter denne artikkelen   
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
  • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
  • cuhRbaCCgbGvKR
  • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S