!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Grunnvedtekter for NSRs lokallag
Ved revidering av sameforeningenes vedtekter, eller oppstart av ny sameforening kan vedlagte grunnvedtekter for sameforeningene brukes. Finnes også i nordsamisk versjon.

Publisert: 19.04.2007

Grunnvedtekter i word-fil

VEDTEKTER FOR SAMEFORENINGEN

Vedtatt på årsmøtet i x sameforening dato og gjort gjeldende fra samme dato.

Navn og formål

§ 1.  Foreningas navn er x sameforening, forkortet x

§ 2. Foreningas formål er:
a. å utvikle og styrke samisk kultur, språk og identitet.
b. Gi kulturelle og sosiale tilbud basert på samisk språk og kultur.
c. Arbeide for at foreningen og NSR blir representert i Sametinget.

§ 3.  Foreninga er medlem i Norgga Sámiid Riikasearvi – Norske Samers Riksforbund (NSR) og anerkjenner deres formålsparagraf.

§ 4. Foreninga er medlem av SOL – Sámi Oahppolávdegoddi/Samisk studieutvalg. Styret har ansvaret for studiearbeidet i foreninga.

Medlemsskap, kontingent og eksklusjon

§ 5. a. Ordinært medlemsskap kan tegnes av alle samer. Disse kan velges til tillitsverv i foreningen.
b. Støttemedlemsskap kan tegnes av øvrige interesserte.

§ 6. Medlemmene skal betale medlemskontigent, hvis størrelse fastsettes av årsmøtet. Medlemsskapet anses som gyldig når kontigent er betalt innen de siste 12 måneder.

§ 7. Sameforeninga fører medlemsliste med fødselsdato, som sendes inn til NSR innen 1. mars påfølgende år. Medlemmer som ikke har betalt kontingent per 31.12. strykes av den offisielle medlemslisten.

§ 8. Bare ordinære medlemmer med gyldig medlemsskap kan velges til tillitsverv i foreningen.

§ 9. Medlemmer som motarbeider sameforeningas formål og virksomhet kan ekskluderes av foreningens årsmøte, etter forslag fra styret. Før eksklusjon skal medlemmet få forklare seg for årsmøtet.

Styret

§ 10.  Styrets oppgave er å lede foreningen mellom årsmøtene innenfor rammene av vedtektene og gjennomføre vedtak gjort på årsmøtet og medlemsmøter. Lederen leder foreninga mellom styremøtene og uttaler seg på vegne av foreninga.

§ 11.  Styret ivaretar foreningas økonomiske interesser og sørger for betryggende regnskapsføring. Leder og to styremedlemmer tegner dets firma. Styret kan meddele prokura til styrets medlemmer.

Møter i foreninga

§ 12. Årsmøtet er foreningas høyeste organ og holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Medlemmer med gyldig medlemsskap har fulle rettigheter.

§ 13. Årsmøtet skal minimum behandle følgende saker:
a. Godkjenning av årsberetningen for perioden fra siste årsmøte.
b. Godkjenning av regnskap og revisjonsberetning for foregående kalenderår.
c. Eventuelle forslag til vedtektsendringer.
d. Eventuelle årsmøteuttalelser.
e. Budsjett for kommende år.
f. Valg av:
I. Et styre på tre eller fem medlemmer, etter årsmøtets beslutning, bestående av:
• Leder og nestleder for foreninga.
• Ett eller tre styremedlemmer
II. Tre rangerte varamedlemmer til styret.
III. En valgkomite bestående av leder og to medlemmer.
IV. En eller to revisorer. Revisorene kan ikke være medlemmer av styret.
V. Delegater til NSR’s landsmøte med varadelegater.
VI. Det skal tilstrebes lik representasjon av hvert kjønn i alle styrer og utvalg.

§ 14.  Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når et flertall av styret eller minst ¼ del av medlemmene krever det.

§ 15.  Styret kan innkalle til medlemsmøte ved behov, eller når minst 1/4 av medlemmene krever det. Medlemsmøtet eller styret utpeker medlemmer av valgstyret i kretsen.

§ 16.  Leder innkaller til styremøte minst 4 ganger i året. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Dersom leder er fraværende, innkaller nestleder til styremøte, eventuelt et flertall av de ordinære styremedlemmer.

§ 17.  Det kan gjennomføres skriftlige vedtak i styret per e-post dersom det er en eller flere hastesaker. Vedtaket skal refereres på påfølgende ordinære styremøte.

Generelle møteregler

§ 18.  Følgende regler gjelder for alle møter i foreninga:
a. Innkalling til årsmøte, med saksliste, sendes medlemmene med 14 dagers frist, til de andre møtene gjelder 7 dagers frist.
b. Regnskap, årsberetning og eventuelle andre sakspapirer til årsmøtet sendes medlemmene minst 7 dager før årsmøtet.
c. Innkalling og sakspapirer kan sendes per e-post eller vanlig post, som er sidestilte når medlemmet har oppgitt epost-adresse.
d. Det tilstrebes at all kommunikasjon med medlemmene skal skje både på samisk og norsk.
e. Møtet behandler de saker som står på den foreslåtte saksliste. Møtet kan likevel beslutte med alminnelig flertall at andre saker skal behandles.
f. Vedtak og votering i møtet skjer etter regler i NSR’s vedtekter § 18.
g. Det skal føres protokoller for møtene som minst angir tid og sted for møtet, saksliste og hva som ble vedtatt. Ethvert medlem har rett til innsyn i protokollene.
h. På møtet kan det besluttes å sette ned egne utvalg. Mandat og rapportering fastsettes av møtet.

Vedtektsendringer og oppløsning

§ 19. Endring av vedtektene kan gjøres av årsmøtet når fremlegg om endring er kunngjort sammen med innkallingen til årsmøtet. Endring av vedtekter krever 2/3 dels flertall blant de fremmøtte med stemmerett.
 
§ 20. Forslag om å oppløse foreningen behandles som vedtektsendring. Dersom foreningen vedtas oppløst tilfaller foreningas arkiv, økonomiske midler og øvrige aktiva NSR.

Grunnvedtekter på samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S